Privacyverklaring

21 juni 2020

Jouw privacy is voor Beyond Coaching – tot hier en nu verder van groot belang. Ik houd me dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat ik:

 • mijn doeleinden duidelijk vastleg voordat ik jouw persoonlijke gegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en enkel de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden;
 • expliciet toestemming vraag voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen tref om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken;
 • jouw rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij mij verwerkte persoonsgegevens.

  Jouw gegevens zijn veilig bij mij en ik zal deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit wat Beyond Coaching – tot hier en nu verder doet met informatie die ik over jou te weten kom.

1) Website

1a) Contactformulier

Via het contactformulier kun je me vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruik ik jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze heb ik nodig vanwege het contact dat ik met je onderhoud. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.

1b) Statistieken

Ik houd statistieken bij over het gebruik van de website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

1c) Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

1d) Social media

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

1e) Beveiliging

Om jouw privacy te beschermen, maak ik gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en de website wordt afgeschermd wanneer je jouw persoonsgegevens invoert.

2) Dossiervorming

Voor het leveren van mijn diensten is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit dossier bevat NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, waar van toepassing een ingevuld intakeformulier, inhoud van communicatie en gespreksverslagen. Dossiervorming is nodig voor o.a.:

 • het onderhouden van contact
 • het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • facturering
 • beheer van het clie╠łntenbestand
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de

  verbetering van de dienstverlening

  Dossiers worden door mij minimaal bewaard gedurende de wettelijke algemene bewaartermijn van 5 jaar (artikel 7: 412 BW).

3) Profilering

Van de informatie die over jou wordt verzameld, worden mogelijk gedragsanalyses gemaakt. Dit doe ik om mijn dienstverlening te kunnen optimaliseren.

4) Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geef ik jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

5) Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten over welke persoonsgegevens van jou ik beschik, kun je altijd contact met me opnemen. Zie het e-mailadres hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • een bepaalde verwerking beperken
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

   Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 30 dagen een overzicht van je persoonsgegevens. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als ik deze termijn verleng, zal ik je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

6) Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig op de website of er nieuwe versies zijn.

7) Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit mij dan vooral weten. Mochten wij er niet samen uit komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

8) Contactgegevens

E-mailadres: welkom@beyond-coaching.nl of kijk op de contactpagina.